#
Ogólne warunki sprzedaży/dostawy Inostalex Zogłowek spółka komandytowa z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Powstańców Warszawskich 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000520117, NIP 6452474886 – obowiązujące od dnia 14.03.2023r.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży/dostaw towarów i innych usług, zawieranych przez Inostalex Zogłowek spółka komandytowa i mogą być zmieniane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1.2. Pojęcia użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków sprzedaży/dostaw oznaczają:
• Sprzedający – Inostalex Zogłowek spółka komandytowa z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Powstańców Warszawskich 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000520117, NIP 6452474886;
• Kupujący – nabywca towarów, usług od Sprzedającego;
• Strony – Sprzedający i Kupujący;
• Towar – towar handlowy nabywany w drodze umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;
• Usługa – usługa wykonywana w drodze umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;
• OWS – niniejsze ogólne warunki sprzedaży/dostaw dokonywanej przez Sprzedającego.
1.3. Warunki zakupu Kupującego oraz inne odmienne uregulowania dotyczące zawieranych przez Sprzedającego umów nie są dla niego wiążące, a niniejsze OWS są co do zasady jedynym dokumentem regulującym stosunek prawny pomiędzy Stronami i wiążącym Strony. Tym samym, w przypadku istnienia ogólnych warunków kupna lub dostawy usług u Kupującego, w pierwszej kolejności stosuje się niniejsze OWS – a na zastosowanie innych dokumentów, w tym w szczególności ogólnych warunków kupna lub dostawy usług u Kupującego musi wyrazić pisemną zgodę Sprzedający. Wszelkie uregulowania, dodatkowe uzgodnienia odbiegające od OWS wymagają każdorazowo pisemnego potwierdzenia Sprzedającego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Kupujący zamieści w zamówieniu jakiekolwiek adnotacje odbiegające od OWS zaakceptowanych przez obie Strony. W tym przypadku Strony wyłączają możliwość dorozumianego (milczącego) zawarcia umowy.
1.4 Inostalex oświadcza, że zgodnie z wymogiem art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - jego przedsiębiorstwo nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4c i art. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w zw. z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.
2. Zawarcie umowy
2.1. Zawarcie indywidualnej umowy następuje co do zasady w drodze odpowiedzi na ofertę Sprzedającego poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS. Na życzenie Kupującego, Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia w oznaczonym przez Strony terminie.
2.2. Każda oferta Sprzedającego zawiera informację o obowiązujących Strony OWS, odsyłając Kupującego poprzez link do strony internetowej Sprzedającego tj. www.inostalex.pl.
2.3. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej w zamówieniu Kupującego, umowa zostaje zawarta z momentem potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia na nowych warunkach. Strony wyłączają możliwość dorozumianego (milczącego) zawarcia umowy.
2.4. Zawarcie indywidualnej umowy może nastąpić także bez uprzednio otrzymanej oferty Sprzedającego. W tym przypadku do zawarcia umowy wymagane jest pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego. Strony wyłączają możliwość dorozumianego (milczącego) zawarcia umowy.
2.5. Składane przez Sprzedającego propozycje sprzedaży (w szczególności nazywane „ofertą sprzedaży”) nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia zamówienia przez Kupującego. Do czasu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ustępu 2 pkt. 2.3., oferta Sprzedającego jest tylko ofertą szacunkową.
2.6. Wszelkie ustne porozumienia, zapewnienia oraz gwarancje czynione przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży/dostaw, nie są dla niego wiążące do czasu ich potwierdzenia przez Sprzedającego.
2.7. Wszelkie oświadczenia (w szczególności oferty, zamówienia, potwierdzenia zamówień) dokonywane pomiędzy Stronami w celu zawarcia wiążącej umowy powinny być doręczane drugiej stronie na piśmie, za pośrednictwem poczty, faxu lub pocztą e-mail.
2.8. W sytuacji gdy Sprzedający nie będzie w stanie wykonać umowy w całości lub części z przyczyn nie leżących po jego stronie, a w szczególności z przyczyn siły wyższej (zgodnie z definicją z pkt 2.9. poniżej) bądź z przyczyn dotyczących producenta/dostawcy towaru, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w całości lub części, w terminie do 60 dni kalendarzowych od wystąpienia takiej sytuacji. W wyniku dokonanego odstąpienia umowa traktowana jest jako niezawarta. W przypadku dokonania przez Sprzedającego odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie Sprzedający nie ponosić będzie żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej, wobec Kupującego z tego tytułu, a Kupującemu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Sprzedającego.
2.9. W sytuacji gdy nastąpią nieprzewidziane zdarzenia, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, a które mogą spowodować niewykonanie umowy w całości lub w części, zdarzenia te będą uważane za „siłę wyższą”. Dla potrzeb realizacji transakcji „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: wojna, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, rewolucje, strajki, zamieszki, awarie komunikacyjne, awarie linii technologicznej.
3. Cena i warunki płatności
3.1. Cena za sprzedawany Towar/Usługę ustalana jest każdorazowo w ofercie bądź potwierdzeniu zamówienia i może być wyrażona w PLN lub walucie obcej. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto. Cena Towaru lub Usługi powiększona będzie o podatek VAT w stawce obowiązującej z dnia wystawienia faktury (faktury proforma) przez Sprzedającego.
3.2. Jeżeli cena określona jest w walucie obcej, Kupujący nie może dokonać płatności w PLN, chyba że Sprzedający dopuścił taką możliwość w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. W tym przypadku kurs waluty obcej przeliczany będzie według tabeli sprzedaży danej waluty w ING Bank Śląski z dnia sprzedaży towaru/usługi. Datą sprzedaży jest wydanie towaru z magazynu Sprzedającego lub wydanie towaru przewoźnikowi, także z innego miejsca aniżeli magazyn Sprzedającego.
3.3. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny we wskazanym przez Sprzedającego terminie, przy czym płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
3.4. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających podwyższenie ceny tak jak np. wzrost obciążań publicznoprawnych, ceł, opłat celnych, zmniejszenia ilości zamawianego towaru względem oferty Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego podwyższenia ceny, informując o tym fakcie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest w takim przypadku do zapłaty podwyższonej ceny w terminie ustalonym w umowie.
3.5. W razie opóźnienia się Kupującego w zapłacie jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części, Kupujący jest zobowiązany – bez odrębnego wezwania – do zapłaty Sprzedającemu odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 403 ze zm. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych). Ponadto opóźnienie bądź zwłoka Kupującego w płatności jakiejkolwiek części należności z umowy w ustalonym terminie upoważnia Sprzedającego do zawieszenia realizacji wszystkich umów i dostaw na rzecz Kupującego, do czasu zapłaty wszystkich wymagalnych wierzytelności wraz z odsetkami za opóźnienia w transakcjach handlowych. Sprzedający nie ponosić będzie żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej, wobec Kupującego z tytułu zawieszenia realizacji umów i dostaw, a Kupującemu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Sprzedającego. W przypadku, gdy opóźnienie bądź zwłoka Kupującego w płatności jakiejkolwiek części należności z umowy w ustalonym terminie wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych Sprzedający, w terminie do 60 dni kalendarzowych, może odstąpić od umowy, z której Kupujący pozostaje w opóźnieniu bądź zwłoce z płatnością. W takim przypadku Sprzedający nie ponosić będzie żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej, wobec Kupującego z tego tytułu, a Kupującemu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Sprzedającego.
3.6. W sytuacji gdy po zawarciu umowy zajdą okoliczności wskazujące na zagrożenie (w szczególności pogorszenie sytuacji finansowej, zagrożenie niewypłacalnością, niewypłacalność), że Kupujący nie będzie w stanie dokonać zapłaty jakiejkolwiek wierzytelności Sprzedającego w ustalonym terminie, Sprzedającemu przysługują uprawnienia płynące z art. 458 kodeksu cywilnego. Oznacza to, że Sprzedający może domagać się zapłaty wszystkich wierzytelności powstałych w drodze zawarcia umów z Kupującym. Uprawnienie to dotyczy również wszystkich nie zrealizowanych dostaw/usług. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
3.7. Opóźnienie się przez Kupującego z zapłatą przedpłaty/zaliczki wynoszące 7 dni od dnia złożenia przez Kupującego zamówienia, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia – w terminie do 60 dni kalendarzowych - od umowy w całości lub części bez dodatkowego wezwania.
3.8. Kupujący może dokonać potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością Sprzedającego tylko za zgodą Sprzedającego.
4. Zastrzeżenia do prawa własności
4.1. Towar będący przedmiotem sprzedaży na podstawie konkretnego zamówienia pozostaje własnością Sprzedawcy aż do momentu całkowitego uregulowania za niego należności. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy Strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się tym samym stosowanie art. 193 § 2 kodeksu cywilnego.
4.2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu lub wydania Towaru przewoźnikowi (lub innej osobie np. spedytorowi), także z innego miejsca aniżeli magazyn Sprzedającego, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu. Sprzedający może dokonać ubezpieczenia Towaru na zlecenie i koszt Kupującego. Kupujący ma obowiązek dokonać rozładunku Towaru we własnym zakresie i na swój koszt.
4.3. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego o zaję¬ciu przez osoby trzecie Towaru, gdy Towar w dalszym ciągu pozostawał własnością Sprzedającego zgodnie z pkt 4.1. powyżej. Kupujący pokrywa wszelkie koszty, które zo-staną poniesione w celu usunięcia naruszeń praw do rzeczy zastrze¬żonej lub powrotnego transportu Towaru, jeśli koszty te nie są pokry¬wane przez osoby trzecie.
4.4. W sytuacji gdy po zawarciu umowy zajdą okoliczności wskazujące na zagrożenie (w szczególności pogorszenie sytuacji finansowej), że Kupujący nie będzie w stanie dokonać zapłaty jakiejkolwiek wierzytelności Sprzedającego w ustalonym terminie, Sprzedający ma prawo do natychmiastowego odebrania zastrzeżonego Towaru od Kupującego. Zasada ta obowiązuje również w sytuacji kiedy to Kupujący opóźnia się z zapłatą należności powyżej 30 dni od dnia wymagalności. Postanowienia te nie naruszają przepisów Prawa upadłościowego.
5. Warunki odbioru/dostawy Towarów
5.1. Odbiór Towaru może odbywać się z magazynu dostawcy/producenta danego Towaru bądź z magazynu Sprzedającego, po zwolnieniu Towaru do odbioru tj. w ramach uzgodnionego terminu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
5.2. Dostawa Towaru do określonego przez Kupującego w umowie miejsca odbywa się za pośrednictwem spedycji lub przewoźnika, wybranego przez Sprzedającego, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
5.3. Kupujący zobowiązany jest do starannego zbadania odbieranego/dostarczanego Towaru tj. sprawdzenia ilości, ewentualnych widocznych wad, zgodności ze specyfikacją techniczną, określonymi w umowie oraz ewentualnie dołączonej dokumentacji dotyczącej jakości, parametrów i właściwości technicznych towaru. Zgodność tych parametrów z umową potwierdzona jest poprzez podpisanie dokumentu wydania towaru (WZ) przez Kupującego.
5.4. W przypadku gdy Kupujący, z przyczyn nie leżących po wyłącznej stronie Sprzedającego, odmówi dostarczenia lub przyjęcia Towaru lub nie dokona odbioru zamówionego Towaru w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami składowania, wynoszącymi 0,3% wartości netto towaru za każdy dzień zwłoki, (liczonych od daty uzgodnionego w umowie/potwierdzeniu zamówienia przez Strony terminu odbioru). Sprzedający w tym wypadku ma prawo do wystawienia faktury na zwolnione do odbioru, a nie odebrane w uzgodnionym przez Strony terminie Towary oraz postawienia należności w stan natychmiastowej wymagalności.
5.5. Gdy opóźnienie w odbiorze zamówionego Towaru przekroczy 30 dni (liczonych od daty uzgodnionego w umowie/potwierdzeniu zamówienia przez Strony terminu odbioru), Sprzedający ma również prawo obciążyć Kupującego jednorazową karą umowną wynoszącą 30% wartości brutto zamówionego, a nie odebranego Towaru. Sprzedający w tym przypadku może także odstąpić od umowy – w terminie do 60 dni kalendarzowych, co nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku gdy faktyczna szkoda przewyższa ustaloną karę umowną, Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
5.6  Gdy opóźnienie lub zwłoka w odbiorze zamówionego towaru przekroczy 60 dni (liczonych od daty uzgodnionego w umowie/potwierdzeniu zamówienia przez Strony terminu odbioru), Sprzedający – po dokonaniu odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w pkt 5.5. powyżej - jest nieodwołalnie upoważniony do dokonania bezprzetargowej sprzedaży zamówionego, a nie odebranego Towaru, tytułem pokrycia między innymi kosztów wskazanych w pkt 5.4. oraz 5.5. Sprzedaż tego Towaru nie ogranicza prawa Sprzedającego do dochodzenia odszkodowania od Kupującego.
5.7. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt 5.4., Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację pozostałych zamówień Kupującego. W takim wypadku Sprzedający nie ponosić będzie żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej, wobec Kupującego z tytułu zawieszenia realizacji umów i dostaw, a Kupującemu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Sprzedającego.
5.8. W przypadku gdy zamówienie Kupującego nie określa minimalnej i maksymalnej ilości Towaru, ze względu na tolerancję stosowaną przez danego producenta/dostawcy Towaru, ilości zamówionego Towaru mogą być odmienne w tolerancji -/+10%. Kupujący w tym przypadku zobowiązany jest do odbioru Towaru w tej ilości.
5.9. Obowiązującą dla Kupującego wagą zamówionego Towaru jest waga podana przez dostawcę Sprzedającego, chyba że Strony dopuszczają ustalenie wagi towaru według przelicznika wagi teoretycznej, stosowanego w handlu stalą.
5.10. Formuły Incoterms 2010 znajdują zastosowanie i stanowią uzupełnienie  niniejszych OWS.
6. Odpowiedzialność za wady sprzedanego Towaru
6.1. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu przed zawarciem umowy prawidłową i kompletną dokumentację dotyczącą warunków technicznych zamawianych Towarów/Usług. Parametry techniczne wymagane przez Kupującego potwierdzane są w zamówieniu Kupującego, a w razie rozbieżności pomiędzy ofertą sprzedaży a zamówieniem, w potwierdzeniu zamówienia Sprzedającego. Błędne określenie parametrów technicznych przez Kupującego zwalnia Sprzedającego od odpowiedzialności za wady Towaru/Usługi oraz za powstałe z tego tytułu szkody.
6.2. Dokumentacja dotycząca jakości, parametrów i właściwości technicznych Towaru/Usługi, a w szczególności odpowiednie certyfikaty jakości, deklaracje zgodności, protokoły badań oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy prawne, wydawana jest w razie możliwości przy odbiorze/dostawie Towaru/Usługi lub niezwłocznie po pozyskaniu jej od producenta/dostawcy Towaru/Usługi. Wydanie dokumentacji o której mowa w zdaniu pierwszym pkt 6.2. może podlegać opłacie.
6.3 Kupujący zobowiązany jest do dokonania czynności o których mowa ustępie 5 pkt 5.3. W razie dostawy Towaru do zakładu Kupującego lub miejsca przez niego wyznaczonego, gdy Kupujący stwierdzi przy dostawie jakiekolwiek braki ilościowe, zobowiązany jest on do poinformowania Sprzedającego o tym fakcie drogą pisemną w ciągu 24 godzin od daty dostawy. Kupujący zobowiązany jest także w tym przypadku do ujawnienia tej informacji w dokumentach przewozowych, w obecności Przewoźnika. Nie zawiadomienie o tym fakcie w określony wyżej sposób Sprzedającego skutkuje utratą wszelkich uprawnień związanych z brakami ilościowymi. W przypadku gdy do powstania braków ilościowych doszło z winy Sprzedającego, Kupujący ma prawo domagać się dostarczenia brakującego Towaru w ustalonym przez Strony terminie i na koszt Sprzedającego.
6.4. O wadach, nie dających się wykryć pomimo starannej kontroli odbieranego/dostarczanego Towaru, dokonywanej zgodnie z ustępem 5 pkt 5.3., Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż do 7 dni od dnia wykrycia wady, zaprzestając ewentualnej obróbki lub przetworzenia Towaru. W razie przetworzenia Towaru bądź dokonania jakichkolwiek zmian w Towarze bądź jego obróbce, jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad Towaru wygasa.
6.5 Zawiadomienie o wadzie Towaru Kupujący musi być sporządzone na piśmie i dostarczone Sprzedającemu pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną, za potwierdzeniem odbioru. Nie zawiadomienie Sprzedającego w sposób określony w zdaniach poprzednich skutkuje utratą uprawnień i roszczeń związanych z wadami Towaru, w tym także z tytułu rękojmi. Kupujący traci wszelkie uprawnienia z tytułu wad fizycznych Towaru, które można było ujawnić podczas odbioru/dostawy. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za Towar lub jego część.
6.6. Kupujący zobowiązany jest udostępnić wadliwy Towar Sprzedającemu lub osobom przez niego wyznaczonym celem dokonania oględzin i badania Towaru, na każde jego wezwanie. Brak zgody na udostępnienie wadliwego Towaru skutkuje utratą uprawnień z tytułu wady Towaru, w tym rękojmi.
6.7. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu sprzedaży towarów określanych jako drugi gatunek jest wyłączona. Wyłączona jest także w tym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji i rękojmi.
6.8. Odpowiedź Sprzedającego co do złożonej przez Kupującego reklamacji, powinna być przedstawiona Kupującemu w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. W sytuacji kiedy sformułowanie odpowiedzi wymaga przeprowadzenia ekspertyzy technicznej, naprawy Towaru lub uzgodnienia stanowiska z dostawcą/producentem towaru, rozpatrzenie reklamacji może nastąpić w dłuższym czasie, o czym Sprzedający jest zobowiązany zawiadomić Kupującego na piśmie.
6.9. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający może według własnego uznania usunąć wadę lub wymienić Towar na wolny od wad, w terminie uzgodnionym przez Strony. W razie gdy wymiana Towaru okaże się niemożliwa bądź spowodowałaby nadmierne dla Sprzedającego koszty, Sprzedający uprawniony jest do odmowy wymiany Towaru, będąc zobowiązanym do zwrotu odpowiedniej ceny Kupującemu. W razie gdy Kupujący pomimo ujawnienia wad Towaru, postanowi o akceptacji Towaru zgodnie z jego wymaganiami tj. wada Towaru będzie dla niego mało istotna, Kupujący posiada jedynie uprawnienie do żądania obniżenia ceny.
6.10. W razie usunięcia wady lub wymiany Towaru Kupujący traci uprawnienia do żądania dalszych odszkodowań lub rekompensat.
6.11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w sytuacji, gdy wady Towaru powstały na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez producenta towaru bądź z przyczyn siły wyższej. W tym przypadku wyłączona jest również odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
6.12. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za wady Towarów, powstałych poprzez niewłaściwe ich użytkowanie lub przechowywanie, dokonanie zmian/napraw Towaru bez wiedzy Sprzedającego oraz błędy technologiczne, projektowe osób trzecich, a dotyczące niewłaściwego zastosowania lub przeznaczenia Towaru. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania odpowiedniego materiału leży po stronie Kupującego.
6.13. Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone Kupującemu poprzez umyślne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Kupujący może w takim przypadku żądać naprawienia poniesionej w związku z tym szkody, które to żądanie ograniczone jest do wysokości ceny netto Towaru objętego umową. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za utracone przez Kupującego korzyści.
6.14. W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru ograniczona jest jedynie do 6 miesięcy od dnia wydania Towaru Kupującemu, a niniejsze postanowienie stanowi modyfikację i skrócenie ustawowego terminu rękojmi. Niniejsze postanowienie nie stoi w sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszych OWS, w których dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.
7. Właściwość sądu, wybór prawa właściwego, postanowienia końcowe.
7.1. Nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.
7.2. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedającym umowy w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedającego.
7.3. Wszelkie koszty windykacyjne poniesione faktycznie przez Sprzedającego, a powstałe w wyniku prowadzonych działań windykacyjnych przez Sprzedającego lub osoby trzecie w stosunku do Kupującego, będą przenoszone bezwzględnie na Kupującego.
7.4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle zawieranych umów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
7.5. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących powstać z tytułu wszelkich stosunków prawnych łączących Sprzedającego i Kupującego, są przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 14 czerwca 1974r.


 
Rzetelna firma