#

Przekształcenie Spółki

Szanowni Państwo,
 
niniejszym informujemy, iż w wyniku intensywnego rozwoju naszej firmy, w miesiącu sierpniu 2014r. nastąpiła finalizacja przekształcenia spółki cywilnej w nowy podmiot prawa handlowego.

W wyniku przekształcenia, z dniem 18 sierpnia 2014 roku spółka cywilna Inostalex z siedzibą w Radzionkowie przekształciła się w spółkę Inostalex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Radzionkowie. Spółka ta będzie używała w obrocie gospodarczym skróconej nazwy w brzmieniu: Inostalex Sp. z o.o. Sp. k.

W konsekwencji z dniem 18 sierpnia 2014 roku spółka Inostalex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przejęła na siebie wszystkie prawa i obowiązki spółki cywilnej Inostalex.

Pragniemy zapewnić, iż zmiana formy prawnej naszej firmy nie ma wpływu na naszą dalszą współpracę, gdyż podjęte przez nas działania pozwalają na pełną kontynuację współpracy bez zmiany dotychczasowych warunków.

Należy wskazać, że z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę komandytową wiąże się sukcesja praw i obowiązków – wyrażona w art. 551 § 3 w zw. z art. 26 § 5 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące dotąd majątek wspólny wspólników spółki cywilnej. Ponadto w świetle komentowanego aktu prawnego spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Na spółkę przekształconą przechodzi również dotychczasowy NIP spółki cywilnej oraz jej numer REGON.  Z opisywanym przekształceniem wiąże się też sukcesja podatkowa. Zgodnie z Ordynacją podatkową osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Faktycznie dochodzi jedynie do zmiany prawnej formy zorganizowania działalności poprzez zmianę typu spółki, w ramach której jest ona realizowana.

Reprezentacja spółki realizowana jest poprzez komplementariusza – Prezesa Zarządu Inostalex Sp. z o.o. Adama Zogłowek oraz prokurenta Elżbietę Kosidło.

Przyczyną wskazanych powyżej zmian organizacyjnych jest dążenie do optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej i wykorzystanie pełnego potencjału kapitałowego, organizacyjnego oraz finansowego tej działalności. Formuła spółki komandytowej jest bardziej znana i powszechna na rynku jako przedsiębiorca, gdzie spółka cywilna statusu przedsiębiorcy w ogóle nie posiada. Planowane działania mają na celu poprawę konkurencyjności naszej firmy i w ramach przyjętej strategii rokują powiększeniem objętego rynku oraz przyrostem miejsc pracy. Przeprowadzona zmiana stworzyła warunki do dynamicznego rozwoju działalności przez spółkę.

Z uwagi na powyższe, od dnia 18.08.2014 roku właściwym podmiotem do wszelkich rozliczeń wynikających z już zawartych przez Inostalex s.c. umów, tym samym ich stroną jest Inostalex Sp. z o.o. Sp.k. (przy zachowaniu oznaczeń i numeracji tych umów). Prosimy zatem wszelkie dokumenty, faktury, umowy, aneksy kierować do naszej firmy zgodnie z poniższymi danymi:
 
Inostalex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Ks. dr. Knosały 115
41-922 Radzionków
NIP 6452474886
REGON 241079390
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000520117
Rzetelna firma