#
Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

W celu realizacji zawartych i nowo zawieranych z Państwem umów oraz prowadzenia korespondencji handlowej, pragniemy Państwa poinformować o konieczności przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę.

Inostalex Sp. z o.o. Sp.k. przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: Państwa imię i nazwisko, email, adres do korespondencji, numer telefonu.
Ponadto Inostalex Sp. z o.o. Sp.k może przetwarzać inne aniżeli wyżej wymienione dane osobowe przekazane przez Państwa w celu realizacji zawieranych umów i wymiany korespondencji handlowej.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Inostalex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Radzionkowie, ul. Knosały 115, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach , Wydział X Gospodarczy, numer KRS: 0000520117, NIP 6452474886, REGON 241079390 (dalej jako Administrator). Kontakt email: biuro@inostalex.pl
2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umów oraz prowadzenia korespondencji handlowej.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
a) udzielona zgoda poprzez nawiązanie przez Państwa współpracy handlowej z Administratorem;
b) udzielenie zgody telefonicznej na przesłanie Państwu korespondencji handlowej i marketingowej przez Administratora,
c) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
d) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
e) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
f) windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych,
g) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będzie to niezbędne do wykonania wszystkich czynności wynikających z punktu 3 (a-g) oraz przepisów prawa, obligujących Administratora do przetwarzania danych przez określony czas.
5. Państwa dane osobowe były i będą mogły być przekazywane następującym podmiotom:
a) przewoźnikom świadczącym na Państwa rzecz /na Administratora rzecz usługi transportowe,
b) klienci na rzecz których realizowane były i będą usługi transportowe, jeśli jesteście Państwo Zleceniobiorcą tych usług,
c) kancelariom prawnych w celu realizacji dochodzenia roszczeń przez Administratora,
d) biuro rachunkowe Administratora,
d) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz w celu sprostowania danych,
b) żądania od Administratora uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
d) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
e) przeniesienia Państwa danych osobowych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres email Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" biuro@inostalex.pl
Rzetelna firma